20.03.2020-27.03.2020

Wejście w życie dnia 20.03.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie wprowadza od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ustala ograniczenia w przemieszczaniu się i wywozu specjalistycznych środków leczniczych po za terytorium kraju.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000492

Wejście w życie dnia 20.03.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wedle rozporządzenia ustala się, że w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000492

Wejście w życie dnia 21.03.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy

Dodano nową kategorię  środków skażających, służących do stosowania zwolnień od podatku akcyzowego tj. „alkohol benzylowy 3000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3″.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000501

Wejście w życie dnia 21.03.2020 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019

Rozporządzenie określa stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 które wynoszą:

  • 68,59 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz.U. poz. 615);
  • 109,74 zł – w przypadku roślin strączkowych;

342,95 zł – w przypadku ziemniaków.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000489

Wydane w dniu 23.03.2020 r.-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Rozporządzenie określa spółki, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000513

Wejście w życie dnia 23.03.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Wprowadzenie obowiązku hospitalizacji lub kwarantanny osób, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zachorowania, jeżeli nie zostały przez lekarza skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach izolacji odbywanej poza szpitalem, w tym izolacji w warunkach domowych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000510

Wejście w życie dnia 24.03.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku dłużnika tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000502

Wejście w życie dnia 24.03.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Rozporządzenie ustala sposoby i tryb prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarcie układu. Określa także obowiązki syndyka w przedmiocie sposobu prowadzenia i przechowywania akt.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000488

Wejście w życie 24. 03.2020 r. – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Obszerna nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe. Najważniejsza zmiana – osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane w taki sam sposób jak konsumenci. Ponadto w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obwieszczenia nie podlegają opłatom. Modyfikacji uległy wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zgłaszanie wierzytelności, zawieranie układu z wierzycielami, zasady likwidacji majątku oraz tryby prowadzenia postępowania.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001802