27.03.2020-03.04.2020

Wejście w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie przedłużyło do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. oraz termin do wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Rozporządzenie przedłużyło także do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, spełniających warunki wskazane w Rozporządzeniu, termin do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. oraz do wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa powyżej albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe

Rozporządzenie dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Jest to kontynuacja dotychczasowych, korzystnych rozwiązań podatkowych dla osób, które mają kredyt mieszkaniowy (w tym dla tzw. „frankowiczów”). PIT nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty, które podlegają nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw (które regulują zasady ich funkcjonowania).

Wydanie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/451 z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 1985) z dnia 27 marca 2020 r.

Decyzja zmienia brzmienie załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, obejmującej wyliczenie państw członkowskich UE i ich obszarów których dotyczy ASF, w zależności od poziomu ryzyka rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń.

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Rozporządzenie wprowadziło następujące terminy składania sprawozdań dla organizacji, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym: sporządzenie sprawozdania i podpisanie przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez zarząd organizacji – do 30 czerwca 2020 r. oraz zatwierdzenie sprawozdania przez właściwy organ organizacji – do 30 września 2020 r. Dla organizacji, których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy terminy sporządzenia i podpisania, a następnie zatwierdzenia sprawozdania upłyną odpowiednio 3 miesiące po upływie terminów, które obowiązywałyby dla tych organizacji przed wydaniem rozporządzenia. Przepis ten ma zastosowanie do obowiązków sprawozdawczych dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Wejście w życie pakietu ustaw tworzących tzw. „tarczę antykryzysową”:

Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Zmiany w prawie wprowadzone ww. regulacjami opisujemy w wydawanych przez Kancelarię opracowaniach:

Tarcza antykryzysowa – zagadnienia dotyczące nieruchomości:

https://bit.ly/2RTRVyF

Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla przedsiębiorców:

https://bit.ly/2VOfeLE

Wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie wprowadza m.in. obowiązek odbycia obowiązkowej, 14-dniowej prewencyjnej kwarantanny dla powracających do Polski, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Nowością jest zwolnienie z obowiązku odbycia prewencyjnej kwarantanny osób pracujących w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach granicy. Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowego dystansu od każdego innego pieszego (można iść bliżej dzieci do 13. roku życia i osób wymagających opieki ze względu na stan zdrowia). Od 1 do 11 kwietnia 2020 r. dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą wyjść z domu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Nie wolno także korzystać z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni oraz korzystać z rowerów miejskich. Do dnia 11 kwietnia 2020 r. w sklepach może przebywać wyłącznie po 3 klientów na każdą kasę lub stragan, a w godzinach od 10.00 do 12.00 zakupy mogą robić wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia, zaś wszyscy kupujący muszą nosić rękawiczki jednorazowe. Od dnia 2 kwietnia 2020 r. wszystkie sklepy mają obowiązek zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki dezynfekcyjne, dezynfekować stanowisko obsługi lub kasowe po każdym kliencie. Od dnia 2 kwietnia 2020 r. wszyscy pracodawcy mają obowiązek zapewnić wszystkim zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także utrzymać odległość co najmniej 1,5 metra między stanowiskami pracy. Utrzymane zostają wcześniejsze zakazy otwierania określonych sklepów i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej jednak do listy branż objętych zakazem dodano m.in. fryzjerów i usługi kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu, zaś hotele mogą przyjmować tylko osoby objęte kwarantanną lub izolacją, pracowników medycznych oraz osób podróżujących służbowo czy zawodowo; do dnia 11 kwietnia nie wolno otwierać (w soboty i niedziele) sklepów budowlanych o powierzchni powyżej 2 tys. m2.

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Rozporządzeniem Minister Finansów przedłużył termin do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych. Został wydłużony: (1) termin upływający w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. do sporządzenia i przesłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą informacji, o których mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa (ORD-U), do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane; (2) termin przesyłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r, informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy CIT (IFT-2R), do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 tej ustawy.

Wejście w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

W związku z nowelizacją ustawy o VAT nastąpiła zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. Zrezygnowano ze stosowania Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz: nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów. Ponadto ustawodawca wprowadził uproszczenia w systemie stawek VAT. Ma to na celu uproszczenie, zapewnienie przejrzystości i przyjazności w stosowaniu przepisów dotyczących stosowania stawek VAT, poprzez: (1) objęcie jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN). W celu ułatwienia podatnikom stosowania nowych przepisów dotyczących stawek VAT wprowadzono wiążącą informację stawkową, która ma ułatwić dobór odpowiednich stawek. Wiążąca informacja stawkowa, zwana „WIS”, jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Zmiany w ustawie o VAT mają na celu ułatwić podatnikom dobór odpowiedniej stawki, uprościć zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dzięki wprowadzonym zmianom na wybrane produkty należące do tej samej kategorii zostanie nałożona jedna stawka VAT.

Wydanie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19) z dnia 31 marca 2020 r.

Rozporządzenie ustanawia środki tymczasowe niezbędne do ograniczenia powszechnego ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt, w celu zaradzenia poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu systemów kontroli państw członkowskich w związku z kryzysem związanym z COVID-19. Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe mogą być w wyjątkowych przypadkach przeprowadzane przez jedną lub kilka osób fizycznych specjalnie upoważnionych przez właściwy organ na podstawie ich kwalifikacji, szkolenia i doświadczenia praktycznego, które pozostają w kontakcie z właściwym organem za pomocą dowolnych dostępnych środków łączności i które są zobowiązane do stosowania się do instrukcji właściwego organu dotyczących przeprowadzania takich kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych. Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe na świadectwach urzędowych i poświadczeniach urzędowych można w wyjątkowych przypadkach przeprowadzać w drodze kontroli urzędowej przeprowadzanej na elektronicznej kopii oryginału takich świadectw lub poświadczeń, lub na elektronicznym formacie świadectwa lub poświadczenia sporządzonym i przedłożonym w systemie TRACES. Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe mogą być w drodze wyjątku przeprowadzane: (1) w przypadku analiz, badań lub diagnostyki, które mają być przeprowadzane przez laboratoria urzędowe – przez każde laboratorium wyznaczone do tego celu na zasadzie tymczasowej przez właściwy organ; (2) w przypadku fizycznych spotkań z przedstawicielami i pracownikami podmiotów w kontekście metod i technik przeprowadzania kontroli urzędowych, o których mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/625 – za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość. Rozporządzenie stosuje się do dnia 1 czerwca 2020 r.

Zmiana ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono zmiany do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przesunięto m.in. termin wejścia w życie nowego JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca 2020 r. JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 lipca 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy). Zgodnie z ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K zostanie zastąpiona plikiem JPK_V7M i JPK_V7M. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT. Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty miał dotyczyć wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r. Po ostatnich zmianach nowy JPK_VAT będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 lipca 2020 r.

Zmiana ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, termin, w którym przedsiębiorcy muszą wdrożyć u siebie Pracownicze Plany Kapitanowe został przesunięty – takie zmiany przewiduje „tarcza antykryzysową”. Do 27 października 2020 r. średni i mali przedsiębiorcy będą musieli zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, a do 10 listopada 2020 r. umowę o prowadzenie PPK. Późniejszy od pierwotnie zakładanego termin oznacza również przesunięcie pierwszych wpłat do PPK. Przesunięcie w czasie nie jest obligatoryjne. Spółki, które nie chcą zwlekać z wdrożeniem PPK, mogą kontynuować proces. Program stosunkowo łatwo przenieść do przestrzeni cyfrowej. Zarówno szkolenia, jak i proces zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK można przeprowadzić zdalnie. W ramach „tarczy antykryzysowej” nie przewidziano zmian dla pracodawców, którzy już wprowadzili PPK. Uczestniczą w programie, a ich pracownicy w ramach programu oszczędzają tak jak do tej pory.

Zmiana ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Znowelizowana ustawa przesunęła termin, w którym należy dokonać zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych spółek do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z ustawą obowiązywał półroczny okres przejściowy, który dotyczył spółek istniejących przed powstaniem rejestru, czyli tych widniejących w KRS przed 13 października 2019 roku. Miały one dokonać wpisu do 13 kwietnia 2020 roku. Jednak w związku z zaistniałą obecnie sytuacją i wpływem epidemii koronowawirusa na działanie przedsiębiorstw przesunięto ten termin do lipca br., co jest częścią tzw. tarczy antykryzysowej.

Zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wydłużony został termin prowadzenia ewidencji odpadów poza rejestrem BDO – papierową ewidencję odpadów będzie można prowadzić do 31 grudnia 2020 r. Dane będą musiały być wprowadzone do systemu BDO najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

Zmiana ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Wprowadzono możliwość odbywania posiedzeń zarządu spółki z o.o., spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. w szczególności w trybie telekonferencji albo wideokonferencji.. Zmiany dopuszczają także podjęcie uchwał zarządu w trybie pisemnym lub poprzez środki komunikacji elektronicznej, bez konieczności zawarcia w umowie spółki/statucie odpowiedniego upoważnienia. Umożliwiono odbywanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej bez konieczności uwzględnienia dopuszczalności tego trybu odpowiednio w spółce z o.o. – umowie spółki albo w spółce akcyjnej i spółce komandytowo-akcyjnej- statucie. O sposobie udziału w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie. Wprowadzony został wymóg wprowadzenia w spółce przez radę nadzorczą (w przypadku, gdy brak rady nadzorczej w spółce z o.o. lub spółce komandytowo-akcyjnej- przez wspólników/akcjonariuszy) regulaminu odbywania zgromadzeń w formie elektronicznej. Wyłączono odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, (o której mowa w art. 293 § 1 albo art. 483 § 1 Ksh) w związku z zaniechaniem dochodzenia od wykonawców należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, na skutek okoliczności związanych z chorobą zakaźną COVID – 19. Wprowadzono możliwość odroczenia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych oraz odbycie zwyczajnych zgromadzeń/walnych zgromadzeń spółek handlowych. O odroczeniu powyższego terminu rozstrzyga Minister Finansów w drodze rozporządzenia.

Zmiana ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej wprowadziły możliwość wysyłania do urzędów skarbowych czynnego żalu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Możliwe też będzie wniesienie czynnego żalu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal e-PUAP.

Zmiana ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Nowelizacja ustawy rozszerza katalog sytuacji, w których ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy z powodu niemożności świadczenia pracy. Do dotychczasowych przypadków (leczenie odwykowe, decyzja inspektora sanitarnego o odosobnieniu i poddanie się badaniom dla dawców komórek, tkanek i narządów) dodano poddanie się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zmiana ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Osoby, których przychody opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.: (1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567)”; (2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych bądź (3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej. Osoby, które spełniają określone w ustawie warunki, nie będą musiały także zwiększać przychodów na podstawie art. 21 ust. 3f za poszczególne okresy przypadające w 2020 r., w których spełnione zostały łącznie następujące warunki: (1) podatnik poniósł w danym okresie negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19 oraz (2) uzyskane przez podatnika w danym okresie przychody z działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.

Zmiana ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Zmieniono m.in. art. 161 § 2 kodeksu karnego, poprzez podwyższenie ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności za świadome narażenie na zarażenie taką chorobą weneryczną lub zakaźną od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca naraża na zarażenie wiele osób podlega pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zmiana ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Uchwały zarządu wspólnoty mieszkaniowej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków zarządu uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowelizacja pozwala na przesunięcie zebrań właścicieli lokali. Jeżeli ustawowy termin ich zwołania przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Przepis ten przesuwa termin zwołania zebrań i wyjaśnia problem nie zwołania w terminie tzw. zebrań sprawozdawczych.

Zmiana ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Nowelizacja, wzorem spółek handlowych, wprowadza do prawa spółdzielczego głosowanie na piśmie lub zdalnie. Zgodnie z nowym art. 35 par. 41 członek rady nadzorczej lub zarządu może żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Co więcej, jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania w terminie tygodnia od otrzymania żądania, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie. Do art. 21 ustawy dodano nowe ustępy 4 i 5, które pozwolą głosować zdalnie. Zgodnie z nimi uchwała zarządu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosy zaś mogą być częściowo oddane na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowelizacja pozwala także na przesunięcie terminu walnych zgromadzeń spółdzielni. Jeżeli ustawowy termin ich zwołania przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Przepis ten przesuwa termin zwołania zebrań i wyjaśnia problem nie zwołania w terminie tzw. zebrań sprawozdawczych.

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Rozporządzenie wprowadziło nowe wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Oprócz nowego wzoru zgłoszenia VAT-R (wersja 14), pojawiły się także nowe wzory VAT-5, VAT-5UE oraz VAT-Z.