03.04.2020-09.04.2020

Wchodzi w życie Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 02 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy użyciu służbowych kart płatniczych – od dnia 04 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie zmienia zarządzenie nr 53 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy użyciu służbowych kart płatniczych, które reguluje w Ministerstwie Finansów tryb i warunki przyznawania służbowych kart płatniczych, listę osób uprawnionych do korzystania ze służbowych kart płatniczych, rodzaj towarów i usług, za które może być dokonywana płatność przy użyciu służbowych kart płatniczych, oraz zasady rozliczania płatności dokonanych przy ich wykorzystaniu.

Dz.Urz.MF.2020.24.39

Traci moc Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki – obowiązywało do dnia 03 kwietnia 2020 roku.

Zostało uchylone przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki z dnia 11 marca 2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 484

Zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – od 06 kwietnia 2020 roku.

Trzyletni krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi: w rolnictwie – 295 932 125,00 euro, w rybołówstwie – 41 330 000,00 euro. Wykorzystany krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 10 marca 2020 r. wynosi: w rolnictwie – 221 452 659,65 euro, w rybołówstwie – 2 746 593,32 euro.

M.P. z 2020 r. poz. 338

Zostało ogłoszone Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu – od dnia 07 kwietnia 2020 roku.

Powołano Zespół do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Do zadań Zespołu należy wypracowanie rozwiązań dążących do realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz w powiązanych dokumentach strategicznych i przepisach, zaakceptowanych przez Polskę, w szczególności przez: przygotowywanie koncepcji oraz proponowanie rozwiązań i zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych; monitorowanie i analizowanie realizacji inicjatyw Rady Ministrów w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze infrastruktury i działalności na rzecz transportu i mobilności; analizowanie obowiązujących regulacji w zakresie zwiększenia dostępności i poprawy jakości i efektywności, w szczególności emisyjnej, środków transportu i usług przewozowych oraz poprawy jakości infrastruktury transportowej; opiniowanie zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych; zlecanie przeprowadzania analiz, ekspertyz i opinii z zakresu zadań zespołu.

Dz.Urz.MI z 2020 r. poz. 17

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi – od dnia 09 kwietnia 2020 roku.

Do dnia 31 lipca 2020 r. uwierzytelniania podmiotu odbierającego z podaniem unikatowego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC nie stosuje się do podmiotów odbierających, jeżeli uzupełniają zgłoszenie o informacje o odbiorze towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu.

Dz.U. z 2020 r. poz. 626

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 – od dnia 09 kwietnia 2020 roku.

Podmiotem prowadzącym rejestr jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Rejestr tworzy się na okres 12 miesięcy. Podmioty lecznicze oraz laboratoria badawcze związane z leczeniem bądź diagnostyką zakażenia wirusem SARS-CoV-2 co najmniej raz na dobę będą przekazywać dane osobowe usługobiorców – pacjentów.

Dz.U. z 2020 r. poz. 625