01.05.2020-08.05.2020

Wejście w życie w dniu 1.05.2020 r. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy przedsiębiorcom w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Pomoc może być udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz dużym przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

Pomoc udzielana jest w następujących formach: pożyczka, poręczenie, gwarancja.

Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez podmiot udzielający pomocy w formie pożyczki.

Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2020 r.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000783

Wejście w życie w dniu 1.05.2020 r.  – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19

Wprowadza się zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.2), w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty, o których mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy, podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podatkowych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000728

Wejście w życie w dniu 1.05.2020 r . – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Wprowadza się zmianę w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1680) – dodając § 1a, stanowiącego, że w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. dla paliw ciekłych, o których mowa w zakresie prężności par, destylacji oraz indeksu lotności, dopuszcza się stosowanie wymagań jakościowych określonych odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia dla okresu przejściowego.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000727

Wejście w życie w dniu 4.05.2020r. – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty nie dotyczą: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Dodatkowo wprowadza się zmiany dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w przedmiocie odbywania stażu i praktyk.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000780

Wydany w dniu 2.05.2020 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie dotyczące II etapu rozmrażania gospodarki obowiązujące od 4 maja 2020r.

1) Zostaną otwarte centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe, ale z limitem osób (na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy) i możliwości spożywania posiłków w restauracjach znajdujących się w centrach.

  • Otwarcie nie dotyczy klubów fitness oraz przestrzeni rekreacyjnych takich jak place zabaw, czy restauracje.

2) Otwarcie hoteli i obiektów noclegowych dla wszystkich. Do tej pory obiekty te były w większości zamknięty i mogły przyjmować m.in. jedynie osoby w delegacji.

  • Ograniczona zostaje jednak działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Możliwe będzie jednak wydawanie posiłków bezpośrednio do pokoju.

3) Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy.

4) Otwarcie bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą – konkretne terminy jednak będą ustalane przez organy prowadzące daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

5) Przywrócenie możliwości rehabilitacji, jedynie dla osób chorych i cierpiących na dolegliwości bólowe.

  • Nie dotyczy salonów masażu

6) Od 06 maja 2020 otwarte zostaną żłobki i przedszkola. Jednak organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. A dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego mogą zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

  • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
  • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000792

Wydany w dniu 6.05.2020 r. – Komunikat Nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r.

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wyznacza się dodatkowe dni wolne od pracy w 2020 r. w zamian za święta przypadające w sobotę, obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w dniach: 14 sierpnia 2020 r. w zamian za 15 sierpnia 2020 r. oraz 24 grudnia 2020 r. w zamian za 26 grudnia 2020 r.

Wejście w życie 6.05.2020r.

Zmiana w dniu 1.05.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Ograniczenie funkcjonowania uczelni do dnia 24 maja 2020 r. na obszarze kraju przez zawieszenie kształcenia na studiach, na studiach podyplomowych, w innych formach.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000427