14.05.2020-22.05.2020

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przedmiotowa ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu i nierozpoczynaniu biegu terminów, tj. art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). Nastąpiła również m.in. zmiana warunków skorzystania ze zwolnienia z ZUS za okres od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. poprzez możliwość składania wniosku, w przypadku, kiedy przychód nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Aktualnie dochód nie może przekraczać kwoty 7 000 zł.

Dz.U. z 2020 r. poz. 875

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000875

Zmiana Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Niniejszą zmianą przedłużono termin składania rocznych sprawozdań o odpadach za rok 2019. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, tj. min. wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel; wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r. Natomiast wytwórcy obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów; prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów, przetwarzania odpadów, obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów a także podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej składają je w terminie do dnia 31 października 2020 roku.

Dz.U. z 2020 r. poz. 797

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000797

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ustawa wydłuża okres przeprowadzenia audytu zewnętrznego za rok 2019 r. nałożonego na przedsiębiorcę o którym mowa w art. 46 ust. 1. Zgodnie z niniejszą zmianą, audyt zewnętrzny przeprowadza się w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 875

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000875