30.04.2021-06.05.2021

Wejście w życie dnia 30.04.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1828 oraz z 2021 r. poz. 357) w § 1 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy ,,30 kwietnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami ,,30 czerwca 2021 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000809&SessionID=2CF8B70A08878E6C5BBC998ED5A879497C5E7796

 

Wejście w życie dnia 30.04.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1797) w przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorcom na dywersyfikację działalności istniejącego zakładu koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać co najmniej o 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000808

 

Wejście w życie dnia 30.04.2021 r. – Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Przedłużone zostało wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 30 kwietnia 2026 r. Uchwalona przez Sejm RP 17 marca 2021 r. oraz podpisana przez Prezydenta RP 21 kwietnia 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, wejdzie w życie 30 kwietnia 2021 r.

Podstawową formą rozdysponowania nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje dzierżawa.

Wstrzymanie sprzedaży nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele nierolne, czyli tzw. nieruchomości inwestycyjnych oraz nieruchomości o powierzchni do 2 ha. Na sprzedaż takich nieruchomości nie jest i nie będzie również dalej wymagane uzyskanie przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Ustawa przewiduje ponadto:

 • jednoznaczne uregulowanie kwestii wstrzymania sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, tak aby uniknąć pojawienia się ewentualnych wątpliwości w tym zakresie (wyraźne wskazanie, że wstrzymanie sprzedaży obejmuje również udziały we współwłasności),
 • doprecyzowanie, że w składanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w szczególności wskazuje jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności nieruchomości; tym samym zachowano zasadniczy kształt obecnie obowiązującej regulacji, zgodnie z którą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lub ich części, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000760

 

Wejście w życie dnia 1.05.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Zmiana przepisów jest związana z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe brzmienie art. 3 ust. 6 pkt 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi odnosi się do towarów przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Przewidziano m.in. przepis przejściowy, który ma uregulować sytuację przewozu towarów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Jak tłumaczy resort finansów, w takich przypadkach stosowane mają być regulacje zmienianego rozporządzenia w dotychczasowym brzmieniu.

W ramach zmian zdecydowano się także na zwiększenie z 61 kg do 69 kg maksymalnej masy brutto względem gazu LGP przewożonego w butlach. Towary w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających tego limitu nie będą objęte systemem monitorowania. O taką zmianę apelowały wcześniej firmy z branży gazowej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000782

 

Wejście w życie dnia 1.05.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie określa się:

1) wzory świadectw oceny materiału siewnego:

 • świadectw oceny polowej,
 • świadectwa oceny laboratoryjnej,
 • świadectwa oceny weryfikacyjnej,
 • świadectwa oceny cech zewnętrznych

Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1301).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000757

 

Wejście w życie dnia 1.05.2021 r. – Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zmiany w przepisach dotyczących akcyzy zawarte w nowelizacji obejmują m.in.: wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych i innej dokumentacji, o której mowa w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, wyłącznie w formie elektronicznej; wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz nowych deklaracji akcyzowych dla podatników wykorzystujących wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy lub opodatkowane zerową stawką akcyzy; zmiany dotyczące instytucji Wiążących Informacji Akcyzowych; zmiany w zasadach wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej, a także zmiany mające na celu uszczelnienie systemu poboru akcyzy.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • elektronicznych deklaracji i ewidencji akcyzowych,
 • nowych deklaracji akcyzowych dla podatników wykorzystujących wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy lub opodatkowane zerową stawką akcyzy,
 • Wiążących Informacji Akcyzowych,
 • zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000694

 

Wejście w życie dnia 3.05.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
 • Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja
 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna.
 • Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
 • Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

 

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja

W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000824

 

Wejście w życie dnia 3.05.2021 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie przewiduje m.in. możliwość wznowienia działalności przez muzea, galerie oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą. Warunkiem jest ograniczenie liczby odwiedzających do 1 osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni pomieszczenia.

Ponadto:

 • otwarcie od 1 maja salonów fryzjerskich i kosmetycznych.
 • od 1 maja będzie możliwa aktywność sportowa na świeżym powietrzu oraz w zamkniętych obiektach sportowych i na basenach, również z limitem osób.
 • od 4 maja również w reżimie sanitarnym będą mogły wznowić działalność galerie handlowe oraz sklepy budowlane i meblowe.

Według harmonogramu uchylania obostrzeń do końca maja Harmonogram uchylania obostrzeń na maj: od sportu po naukę stacjonarną mają zostać uruchomione również m.in. hotele oraz restauracje i kawiarnie na świeżym powietrzu.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000814&SessionID=2CF8B70A08878E6C5BBC998ED5A879497C5E7796

 

Ogłoszono w dniu 5.05.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. poz. 351) w § 4 w ust. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

,, po 24 godzinach bez gorączki bez używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej niż po 10 dniach od dnia wystąpienia objawów – w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi: ”

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000853

Ogłoszono w dniu 5.05.2021 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zgodnie z rozporządzeniem osoby przyjeżdżające do Polski z RPA, Indii i Brazylii będą mogły być zwolnione z kwarantanny na podstawie testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż po 7 dniach od powrotu do kraju.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000852

 

Ogłoszono w dniu 5.05.2021 r. – Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Celem ustawy z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze jest umożliwienie wykonywania zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi kategorii specjalnej, które nie są objęte nadzorem Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), a dotychczas posługiwały się certyfikatem usług lotniczych (Aerial Works Certificate – AWC), jak również umożliwienie wykonywania zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

W konsekwencji, wprowadzono odpowiednie zmiany w odniesieniu do nadzoru Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nad podmiotami, które uzyskają wymienione zezwolenia, opłat lotniczych za wydanie tych zezwoleń i ich ewentualnych zmian oraz bieżącego nadzoru nad podmiotami posiadającymi zezwolenia, a także sankcji za nieprzestrzeganie wprowadzanych przepisów.

Zgodnie z przepisem przejściowym, do postępowań dotyczących zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosowane będą przepisy dotychczasowe. Natomiast zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/986_u.htm

 

Ogłoszono w dniu 6.05.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19

Szczepienia przy użyciu szczepionki przeciwko COVID-19 będą mogły być wykonywane również w:

 • szpitalu psychiatrycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685), dla osób tam przebywających,
 • jednostkach penitencjarnych dla osób tam osadzonych.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000010