KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

AUTOMOTIVE

Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych

25/08/2021

Autor artykułu:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Fala elektromobilności dotarła do Polski, co spowodowało powstawanie coraz więcej specjalnie dedykowanej infrastruktury. Obecnie w Polsce funkcjonuje 1 557 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (3 037 punktów). Według Licznika Elektromobilności na koniec lipca 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 28 301 samochodów osobowych z napędem elektrycznym, a ich liczba stale ulega zwiększeniu. W związku z powyższym sukcesywnie projektowane i wprowadzane są nowe regulacje prawne. Jedną z form propagowania rozwoju elektromobilności są ułatwienia w budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, hybrydowych i autobusów zeroemisyjnych.

Podstawa prawna funkcjonowania publicznych, ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów zawarta jest w Ustawie o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych z 22 lutego 2018 (Dz. U. 2018 poz. 317). Ustawa ta wprowadza szereg nowelizacji do Ustawy Prawo budowlane oraz Prawo energetyczne. Na bazie tych regulacji wydane zostały szczegółowe akty wykonawcze w formie rozporządzeń.

Ustawa – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) stanowi, że realizacja stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej (art. 29 ust. 1 pkt 8a w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo budowlane).

Art. 2 pkt 27 Ustawy o elektromobilności stanowi, że stacją ładowania jest urządzenie budowlane, obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym lub wolno stojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub o dużej mocy.

Budowa stacji ładowania wymaga:

1. Sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2. Zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej (alternatywnie, zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę)

Budowa stacji ładowania wymaga zgłoszenia robót budowlanych (art. 29 w ust. 1 pkt 8a Ustawy Prawo Budowlane). Zgłoszenia takiego należy dokonać w starostwie lub urzędzie miasta. Jego załącznikiem powinna być mapka sytuacyjna z zaznaczeniem lokalizacji urządzenia, a także informacja na temat prawa dysponowania gruntem. Co istotne, przystąpienie do wykonywania robót od razu po przesłaniu zgłoszenia może okazać się kosztownym błędem. Organ administracji w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia może (z różnych przyczyn) sprzeciwić się budowie stacji ładowania. Najczęściej organ sprzeciwia się planowanej budowie stacji ładowania, jeżeli zakres i typ robót objętych zgłoszeniem dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (przykładowo budowa ładowarki jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego), budowa stacji ładowania narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. Dopiero po upływie wspomnianych 21 dni, jeżeli organ nie wydał sprzeciwu, można przystąpić do robót.

3. Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Zgodnie z art. 43 ust. 1-1a Prawa budowlanego, po wybudowaniu, stacja ładowania podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej jej położenie na gruncie. Trzeba przy tym dodać, że stacje ładowania nie podlegają obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kwalifikowana jest jako „czynności geodezyjne w toku budowy”. Obejmuje ona zebranie danych dotyczących położenia na gruncie wzniesionych obiektów budowlanych oraz innych elementów zagospodarowania działki lub terenu, w tym jego ukształtowania pionowego. Wykonanie czynności geodezyjnych, o których mowa w § 12 rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu i przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.

4. Zgłoszenia do badania przez UDT

Stacje ładowania wymagają badania technicznego przez UDT. Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, a także zakres dokumentacji dołączanej do wniosku o przeprowadzenie badań stacji ładowania określone są w rozporządzeniu ministra energii. W dużym skrócie stacje ogólnodostępne powinny spełniać obowiązujące normy. Ich spełnienie powinno być potwierdzone, wystawioną przez producenta lub upoważnionego dystrybutora, deklaracją zgodności. Najistotniejszą kwestię stanowią w tym względzie zabezpieczenia elektryczne. Konieczny będzie także moduł zapewniający komunikację.

Więcej artykułów:

Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego

Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEAutor artykułu:Właściciel pojazdu mechanicznego, uszkodzonego w wypadku lub, czy kolizji, co do zasady, ma prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Uprawnienie to kształtuje się w różny sposób, w zależności od faktu czy...

Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości we Francji

Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości we Francji

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEAutor artykułu:Otrzymaliśmy od widza na naszym kanale na YouTube następujące pytanie: Czy przekraczając prędkość we Francji, o ponad 50 kmh na autostradzie, może zostać dokonana konfiskata pojazdu, jeżeli pojazd jest zarejestrowany...

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  FAX: +48 61 666 37 59
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.