30.07.2021-05.08.2021

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2021 r.

Wprowadzono m. in. następujące zmiany:

-przywrócenie obowiązku sporządzania przez starostów 3-letnich planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, które będą zatwierdzane przez wojewodów, co zapewnić ma prawidłowe planowanie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i rzetelne informacje o stanie i strukturze zasobu, co z kolei przełoży się na realny, celowy i systemowy nadzór wojewodów nad realizacją zaplanowanych działań,

– rozbudowanie kompetencji wojewodów w zakresie pozyskiwania danych o nieruchomościach publicznych, w tym w oparciu o narzędzia informatyczne i elektroniczny przepływ danych – pozyskane dane będą pozwalały wojewodom na dokonanie oceny realizowanego zadania zleconego, a także umożliwią weryfikację danych zawartych w planach wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

– umożliwienie zobowiązania starosty do podjęcia, w wyznaczonym przez wojewodę terminie, określonych działań względem konkretnej nieruchomości zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a w przypadku niewykonania tego obowiązku możliwość podjęcia tych czynności przez wojewodę w imieniu Skarbu Państwa,

– zobowiązanie starosty do przekazania nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na cel określony przez wojewodę w stosownym wniosku.

– powrót do niektórych sprawdzonych w praktyce oraz celowych z punktu widzenia efektywnego gospodarowania nieruchomościami rozwiązań prawnych obowiązujących przed reformą, do których należy m.in. sporządzanie na szczeblu lokalnym przez starostów wskazanych powyżej 3-letnich – 3 – planów wykorzystania zasobu – zatwierdzanych przez wojewodów.

– możliwość zmiany określonych w umowie, na podstawie której została darowana nieruchomość, warunków dokonania darowizny nieruchomości, w sytuacji gdy cel określony w takiej umowie nie jest lub nie może być zrealizowany z przyczyn obiektywnych lub niezależnych od działań obdarowanego,

– wprowadzono dodatkową przesłankę odwołania darowizny w postaci wykorzystywania nieruchomości na inny cel niż cel, na który nieruchomość została darowana,

– zobligowano jednostki organizacyjne, które w imieniu Skarbu Państwa lub samorządu nabywają nieruchomości do zasobu nieruchomości, do zawiadamiania właściwych organów gospodarujących tymi zasobami o fakcie nabycia,

– doprecyzowano zasady ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanej w trwały zarząd, opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również kosztów wynikających z korzystania z nieruchomości. Ustawa wyposaża trwałego zarządcę w szereg uprawnień przysługujących względem nieruchomości oddanej w trwały zarząd, ale również upoważnia jednostki organizacyjne do nabywania nieruchomości do zasobu w imieniu

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Trwały zarządca powinien zatem ponosić wszelkie koszty związane z wykonywaniem faktycznego władztwa nad rzeczą. Przewidziano możliwość wydłużenia okresu, na jaki umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości oddanej w trwały zarząd została zawarta, mimo wygaśnięcia trwałego zarządu. W świetle dotychczasowych rozwiązań wygaśnięcie trwałego zarządu w każdym przypadku pociągało za sobą skutek wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umożliwiono także jednostce organizacyjnej, której oddano w trwały zarząd nieruchomość, wstąpienie w stosunek cywilnoprawny nawiązany przez poprzedniego trwałego zarządcę,

– poszerzono katalogu czynności prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, objętych nadzorem (zgodą) wojewody o czynność oddania w użytkowanie,

– zniesiono obowiązek przedstawiania przez starostów wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, aktualnych operatów szacunkowych oraz zrezygnowano z wymogu przedkładania wraz wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności wynajęcia, wydzierżawienia i użyczenia nieruchomości odpisów z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości będących przedmiotem umowy,

– zrezygnowano z obowiązku prowadzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa centralnej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa (ewidencja ta obejmować miała wszystkie nieruchomości Skarbu Państwa, także takie, które znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), a jednoczesne wprowadzono rozwiązania umożliwiające temu ministrowi wystąpienie do podmiotów gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa lub prowadzących ewidencję tych nieruchomości

o informację o nieruchomościach, które mogą służyć wykonywaniu zadań określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami,

– poszerzono zakres uprawnień ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o możliwość nabycia lub zabudowania nieruchomości na potrzeby określonych jednostek organizacyjnych,

– uproszczono procedurę, w której następuje zbywanie na rzecz wspólnot mieszkaniowych gruntów przyległych do budynków mieszkalnych, w celu poprawienia warunków zagospodarowania tych nieruchomości. Wprowadzone w art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami zmiany spowodują uproszczenie mechanizmu uzyskiwania zgody na nabycie nieruchomości. Realizacja roszczenia wymagać będzie większościowej uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd. W praktyce, zmiana tego przepisu spowoduje usunięcie sytuacji, w których brak zgody jednego z właścicieli blokuje możliwość wykupu nieruchomości gruntowej przez wspólnotę liczącą kilkadziesiąt i więcej lokali,

-rezygnację z ustalania oraz ogłaszania przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa obowiązujących standardów zawodowych dla rzeczoznawców majątkowych, w drodze obwieszczenia.

Dz.U.2021.165.1561

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (sejm.gov.pl)

 

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Do katalogu zwolnień od podatku od nieruchomości dołączono grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

Dz.U.2021.165.1558

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (sejm.gov.pl)

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Na mocy tej ustawy został dodany nowy artykuł 98b w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym: „W elektronicznym postępowaniu upominawczym wydatki ponosi Skarb Państwa.” Ustawa powoduje, że podmioty mające w danym postępowaniu status pozwanego, w razie problemów fiskalnych, również będą mogły mieć prawo dostępu do sądu. Wobec tego, nowy dodany artykuł przesądza, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydatki będzie ponosił Skarb Państwa. Zrezygnowano z weryfikacji czy konkretny pozwany spełnia wymogi zwolnienia z kosztów sądowych.

Dz.U.2021.165.1557

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (sejm.gov.pl)

 

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne – wchodzi w życie z dniem 10 września 2021 r.

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne ma na celu wprowadzenie alternatywy w odniesieniu do dokumentu, który powinien zostać dołączony do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które określone są w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy- Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784). Dotychczas do powyższego wniosku należało dołączyć zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych. Nowelizacja wprowadza możliwość dołączenia przez podmiot wnioskujący o pozwolenie wodnoprawne zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych lub umowy z właścicielem urządzeń kanalizacyjnych, obowiązującej na dzień złożenia wniosku i obejmującej zobowiązanie do odbioru ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Dz.U.2021.166.1564  

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (sejm.gov.pl)

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

Podstawowym celem ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do prawodawstwa unijnego w związku z czym uchwalona ustawa:

– dokonuje wdrożenia do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 106) (dalej „dyrektywa 2019/1160”) oraz

– służy stosowaniu uzupełniającego ww. dyrektywę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 55) (dalej „rozporządzenie 2019/1156”),

– implementuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1504 z dnia 7 października 2020 r. zmieniającą dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 50) (dalej „dyrektywa 2020/1504”).

Dz.U.2021.168.1595  

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw (sejm.gov.pl)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

Rozporządzenie wprowadza regulacje dotyczące egzaminów m.in. ósmoklasisty, maturalnego. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwalnia się zdających oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego i egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

Dz.U.2021.168.1583

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (sejm.gov.pl)

 

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej – wchodzi w życie z dniem 3 września 2021 r.

W dniu 31 sierpnia wydano rozporządzenie dot. Metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

Dz.U.2021.171.1611

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej (sejm.gov.pl)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego – wchodzi w życie z dniem 2 września 2021 r.

Na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym, wydane zostało rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego.

Obostrzenia, jakie zostały wprowadzone, to:

  • zawieszenie prawa organizacji zgromadzeń publicznych na terenie objętym stanem wyjątkowym,
  • zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych,
  • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
  • zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę z określonymi w przepisach wyjątkami (nie będzie on dotyczył m.in. osób stale zamieszkujących ten obszar),
  • zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy,
  • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Dz.U.2021.171.1613

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (sejm.gov.pl)