08.10.2021-14.10.2021

Wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych z dnia 17 września 2021 r.

Nowelizacja wprowadzana nowy obowiązek na przedsiębiorców. Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 59ea przedsiębiorcy nie mogą odmawiać przyjęcia od konsumentów zapłaty gotówką. Nie mogą również nakładać dodatkowych opłat na konsumentów płacących gotówką, a także różnicować ceny w zależności od formy zapłaty.

Z obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy prowadzący działalność w Internecie, w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu, w trakcie imprezy masowej (jeżeli stosowna informacja znajduje się w regulaminie) bądź do transakcji równych bądź wyższych niż średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001814
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1814)

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania wprowadzonej ostatnio do Kodeksu Postępowania Cywilnego możliwości przeprowadzenia licytacji i sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji poprzez system informatyczny Krajowej Rady Komorniczej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002005
Dz.U.2021.216.2005

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r.

Zgodnie z komunikatem przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5657,30 zł.

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-trzecim-kwartale-2021-roku,271,34.html
(M.P.2021.203.1044)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku z dnia 25 października 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza dodatkowe przepisy, mające rozstrzygnąć wątpliwości co do właściwych rachunków urzędów skarbowych. US w Bydgoszczy przekazano dodatkowe opłaty za korzystanie z autostrad płatnych, zaś spod jego właściwości wyłączono kary pieniężne za niezgłoszenie transportu do systemu STEM, które należy wpłacać na rachunek US w Nowym Targu.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002042
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2042)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych

Rozporządzenie ustanawia funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych. Zadaniami pełnomocnika mają być monitorowanie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz funkcjonowania łańcucha dostaw w sektorze rolno-spożywczym na terytorium Polski. Na pierwszego pełnomocnika powołano Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norberta Kaczmarczyka.

Dz.U.2021.218.2036       
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002036

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1929 z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do warunków wywozu niektórych nawozów organicznych i polepszaczy gleby zawierających materiały kategorii 2 z dnia 9 listopada 2021 r.

Rozporządzenie rozluźnia ograniczenia dotyczące wywozu nawozów organicznych. Zmiany umożliwiają wywóz mączki mięsno-kostnej z materiałów kategorii 2 oraz obornika przetworzonego zawartego jako składnik ww. mączki.

Dz.Urz.UE.L.2021.394.4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1929&from=EN