ALERT PRAWNY DLA BIZNESU

PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN PRAWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Newsletter prawny z dnia 19.09.2022

12.09.2022 – 19.09.2022

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych

Z dniem 4 września 2022 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (dalej: prd) oraz niektórych innych ustaw, tzw. „pakietu deregulacyjnego”. Zmiany te przewidują delegację i wytyczne do wydania przez ministra właściwego do spraw transportu rozporządzenia na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy oraz znoszą obowiązek posiadania nalepki kontrolnej na pojeździe.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1789

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001789

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

W dniu 4 września 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Najważniejsze zmiany odnoszą się m.in. do:

– zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu oraz rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej,

– określenia wzorów stosowanych formularzy związanych z rejestracją i czasową rejestracją pojazdów, w tym wzoru wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu i wzoru decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu a także wzoru wniosku o wydanie: wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, nowego dowodu rejestracyjnego, wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz nowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym, a także wzoru wniosku o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym (zmiana delegacji art. 76 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym).

Rozporządzenie stanowi zarówno kontynuację dotychczasowego stanu prawnego w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów jak również wprowadza nowe rozwiązania:

– konieczność rozszerzenia pojemności rejestracyjnej dla tablic rejestracyjnych zmniejszonych, w związku ze zgłaszanym przez niektóre organy rejestrujące wyczerpywaniem się pojemności rejestracyjnej dla tych tablic;

– wprowadzenie zmniejszonych tablic rejestracyjnych zabytkowych oraz zabytkowych tablic motorowerowych, co było przedmiotem wniosków ze strony środowisk posiadaczy pojazdów zabytkowych;

– potrzebę zachowania ciągłości procesu rejestracji pojazdów i warunków produkcji tablic rejestracyjnych oraz przepisów wynikających z historii rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Ponadto w rozporządzeniu:

– zrezygnowano z możliwości umieszczania wniosków o dodatkową tablicę rejestracyjną oraz o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego na odwrocie wniosku o rejestrację pojazdu w związku z ujęciem niniejszych kwestii we wzorach stanowiących załączniki do rozporządzenia;

– zmieniono katalog dokumentów potwierdzających prawo własności, nadal jednak będzie to katalog otwarty;

– zrezygnowano z wymogu składania wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ, funkcjonujących bez wymogu ustawowego

Dz.U. z 2022 r. poz. 1847

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001847

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury które weszło w życie dnia 4 września 2022 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników realizuje upoważnienie z art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), tzw. „pakietu deregulacyjnego”). Przepisy rozporządzenia określają wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz wtórników. Zmiana delegacji art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, skutkuje zmianą  opłat. dzięki zmianie przepisów właściciele pojazdów oszczędzą podczas rejestracji samochodu osobowego, np. sprowadzonego z zagranicy, 94,5 zł (karta pojazdu – 75 zł, nalepka kontrolna – 18,5 zł, opłata ewidencyjna – 1 zł), a w przypadku rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i bez zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych – 19 zł (nalepka kontrolna – 18,50 zł, opłata ewidencyjna – 0,50 zł). Koszt zarejestrowania samochodu osobowego w ww. przypadkach wyniesie 161,50 zł a koszt zarejestrowania samochodu osobowego wcześniej zarejestrowanego na terytorium RP bez zachowania dotychczasowych tablic – 180,5 zł).

Dz.U. z 2022 r. poz. 1848

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001848

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

W dniu 4 września 2022 roku wszedł w życie kolejny projekt będący konsekwencją tzw. „pakietu deregulacyjnego dla kierowców”. Akt uchyla zakres danych dotyczących kart pojazdu i nalepek kontrolnych oraz rozszerza katalog danych technicznych o dane niezbędne dla monitorowania i sprawozdawczości do Komisji Europejskiej w odniesieniu do emisji CO2.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1851

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001851

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła obowiązek pobierania opłaty ewidencyjnej za wydanie karty kwalifikacji kierowcy. Rozporządzenie określa także: 1. wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa m.in. w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3 i 3a, art. 80t ust. 2, art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.), a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.) czy w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756, z późn. zm.) oraz sposób jej wnoszenia; tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; wzór miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w art. 80d ust. 3a pkt 2 ustawy, zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Wysokość opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy określono na kwotę 0,50 zł. Taka sama kwota jest obecnie pobierana za wydanie prawa jazdy. Określając wysokość opłaty wzięto pod uwagę również zakres danych, który w efekcie wykonania tej czynności będzie przekazywany do centralnej ewidencji pojazdów, gromadzony w tej ewidencji i udostępniany uprawnionym podmiotom.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1857

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001857

Poprzednie alerty

Alert prawny 27.05-03.06.2022

Alert prawny 27.05-03.06.2022

27.05.2022 - 03.06.2022W dniu 27 maja 2022 dokonano zmiany ustawy o doręczeniach elektronicznych. Na wskutek zmian, nowe brzmienie art. 155 niniejszej ustawy przyznaje decyzję o rozpoczęciu stosowania e-doręczeń ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. Minister...

czytaj dalej
Alert prawny 29.04-05.05.2022

Alert prawny 29.04-05.05.2022

29.04.2022 - 05.05.2022Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek. W gospodarstwie utrzymującym norki lub jenoty, w którym podejrzewa się...

czytaj dalej
Alert prawny 21.04-27.04.2022

Alert prawny 21.04-27.04.2022

21.04.2022 - 27.04.2022ZMIENIA SIĘ w dniu 23 kwietnia 2022 roku ustawa Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 tj.) Zmiana ustawy powoduje, że: przepis mówiący o tym, że urlop przysługujący pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego...

czytaj dalej
Alert prawny 01.04-07.04.2022

Alert prawny 01.04-07.04.2022

01.04.2022 - 07.04.2022ZMIENIA SIĘ w dniu 01 kwietnia 2022 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 tj.) Zmiana ustawy polega na tym, ze zmienia się treść przepisu art. 32 ust. 2 ustawy....

czytaj dalej
Alert prawny 25.03 – 01.04.2022

Alert prawny 25.03 – 01.04.2022

25.03.2022 - 01.04.2022Wchodzą w życie 28.03.2022 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 680) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,...

czytaj dalej
Alert prawny 11.03-18.03.2022

Alert prawny 11.03-18.03.2022

11.03.2022 - 18.03.2022Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz.U. z 2022 r. poz. 583 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego...

czytaj dalej
Alert prawny 3.03-10.03.2022

Alert prawny 3.03-10.03.2022

03.03.2022 - 10.03.2022ZMIENIA SIĘ w dniu 07 marca 2022 roku ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 tj.) Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych zadań  Agencji poprzez nie realizowanie już zadań z zakresu wyrobu i rozlewu...

czytaj dalej
Alert prawny 31.01-06.02.2022

Alert prawny 31.01-06.02.2022

31.01.2022 - 06.02.2022Zmiana przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń pobocznych: Wraz z nowelizacją pojawiają się nowe możliwości dotyczące obowiązku rejestracji pojazdów. Od lutego podczas sprzedaży samochodu nabywca ma możliwość niewymieniania...

czytaj dalej
Alert prawny 04.02-10.02.2022

Alert prawny 04.02-10.02.2022

04.02.2022 - 10.02.2022ZMIENIA SIĘ w dniu 04 lutego 2022 roku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) Został zmieniony próg przychodu z innych źródeł niż: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy,...

czytaj dalej
Alert prawny 07.01-13.01.2022

Alert prawny 07.01-13.01.2022

07.01.2022 - 13.01.2022WCHODZI W ŻYCIE w dniu 08 stycznia 2022 roku Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 05 stycznia...

czytaj dalej
Alert prawny 1.01-06.01.2022

Alert prawny 1.01-06.01.2022

01.01.2022 - 06.01.2022Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002054 Nowelizacja wprowadza jako środek karny zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania...

czytaj dalej
Alert prawny 10.12-16.12.2021

Alert prawny 10.12-16.12.2021

10.12.2021-16.12.2021 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 10 grudnia 2021 roku ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 01 października 2021 roku Do...

czytaj dalej

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
FAX: +48 61 666 37 59
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

 

O kancelarii

Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.