USŁUGI Z ZAKRESU AML

AUTOMOTIVE

Anti Money Laundering (AML)

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) (AML) wprowadza szereg obowiązków dla podmiotów operujących w kluczowych branżach, w tym również branży automotive. Dość wspomnieć, że od zeszłego roku poszerzony został katalog tzw. instytucji obowiązanych, które na mocy przepisów AML winne na bieżąco dokonywać rejestracji transakcji o wartości równej bądź wyższej 15.000 eur (lub stanowiących równowartość tej kwoty).

Warto wspomnieć, że przepisy AML nakładają na instytucję obowiązaną wymóg wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ich realizację, która winna zostać przeszkolona w tej tematyce.

Instytucje obowiązane

Kryterium kwalifikującym dany podmiot do grona instytucji obowiązanych jest m.in. wysokość przyjmowanych przez nią wpłat gotówkowych, jak również świadczenie określonego rodzaju usług ubezpieczeniowych, są to zatem obszary, które dotykają bezpośrednio branży automotive.

q

KARY

Wdrożenie ustawy AML w organizacji jest złożonym procesem, do którego należy przyjąć kompleksowe podejście. Nie uczynienie zadość obowiązkom określonym w ustawie skutkować może nałożeniem przez GIIF na instytucję obowiązaną, jak również osobę koordynującą temat AML wewnątrz podmiotu, dotkliwych kar finansowych (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – do 5 milionów euro lub 10% obrotów spółki wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku osoby fizycznej – do wysokości 20 868 500 zł).

Obowiązki ustawowe

Dalszą konsekwencją uznania za instytucję obowiązaną jest – obok wspomnianej wcześniej rejestracji transakcji – weryfikacja klientów i beneficjentów rzeczywistych, archiwizowanie dokumentów potwierdzających fakt weryfikacji, wprowadzenie procedur wewnętrznych regulujących sposób wdrożenia założeń ustawy AML w organizacji, jak również przeprowadzenie oceny ryzyka transakcji.

OFERTA Z ZAKRESU AML

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, Kancelaria TURCZA stworzyła szereg produktów, które umożliwiają podmiotom:

N

weryfikację poprawności ich polityk pod kątem wypełnienia wymogów AML,

N

skuteczne wdrożenie procedur oraz dokumentów przewidzianych w ustawie,

N

szkolenia kadry kierowniczej, osób odpowiedzialnych w organizacji za obszar AML i pracowników, jak również,

N

uzyskanie bieżącej opieki prawnej, a tym samym odpowiedzi na wszelkie wątpliwości.

Wszystkie nasze usługi oferujemy jako odrębne produkty lub w formie pakietów, dostosowanych do potrzeb poszczególnych podmiotów.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie Kancelarii TURCZA w zakresie obsługi branży automotive, nasz zespół wyróżnia znajomość specyfiki tego obszaru biznesu, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług, precyzyjną identyfikację problemów oraz tworzenie praktycznych rozwiązań.

PAKIETY

AUDYT

N

+ 5 godz. konsultacji z ekspertem

AUDYT + WDROŻENIE

N

+ 10 godz. konsultacji z ekspertem

AUDYT + WDROŻENIE + SZKOLENIE

N

+ 15 godz. konsultacji z ekspertem

AUDYT

W ramach audytu zespół naszych prawników weryfikuje poprawność polityk oraz wewnętrznej dokumentacji funkcjonującej w podmiocie audytowanym pod kątem obowiązków określonych w ustawie AML. Audyt ma charakter wieloetapowy i obejmuje zarówno analizę, dokumentów, jak również wywiad osobowy z pracownikami Klienta. W następstwie przeprowadzonych czynności sporządzony zostaje Raport Poaudytowy zawierający szczegółowy opis stanu faktycznego, dostrzeżonych uchybień oraz rekomendacji. Wszelkie wątpliwości odnośnie do treści Raportu Poaudytowego omawiane są na spotkaniu podsumowującym działania przeprowadzone przez Kancelarię u Klienta.
N

Weryfikacja poprawności praktyk i dokumentacji pod kątem bezpieczeństwa transakcji.

N

Rekomendacje w formie raportu.

WDROŻENIE

Usługa „wdrożenia AML” stanowi produkt uzupełniający w stosunku do audytu i stanowi realizację założeń i rekomendacji wskazanych w Raporcie Poaudytowym. Wdrożenie obejmuje sporządzenie dostosowanych do specyfiki branży Klienta, wewnętrznych procedur przewidzianych w ustawie AML, w tym w szczególności:

 • wewnętrznej procedury regulującej zasady postępowania w instytucji zobowiązanej oraz
 • procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • oraz innych dokumentów, w zależności od potrzeb Klienta.

Kancelaria przeprowadzi analizę profilu transakcji realizowanych u Klienta, na postawie której sporządzi ocenę ryzyka na podstawie Krajowej Oceny Ryzyka.
Pracownicy Klienta zostaną poinstruowani, jakie transakcje podlegają zgłoszeniu do GIIF, minimalnym zakresie dokumentacji służącej do identyfikacji zamawiającego/beneficjenta rzeczywistego oraz sposobie jej archiwizacji.
Nasz zespół opracował szereg autorskich materiałów, w tym infografik, które w przystępny sposób zaznajamiają pracowników Klienta z tematyką AML.

N

Kompleksowe sporządzenie dokumentacji.

N

Przygotowanie procedur, w tym procedury anonimowego zgłaszania naruszeń.

N

Wytyczne dla pracowników w przystępnej formie.

N

Ocena ryzyka.

SZKOLENIE

Prowadzimy szkolenia skierowane zarówno do pracowników, kadry kierowniczej, jak i osób odpowiedzialnych za obszar AML w organizacji. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów, które uzupełniamy autorskimi materiałami, przygotowanymi z myślą o branży automotive.
N

W dogodnej lokalizacji i terminie.

N

Autorskie materiały.

N

Szkolenie czyni zadość art. 58 ustawy o [].

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  FAX: +48 61 666 37 59
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.