Regulamin konkursu na najlepszy artykuł o tematyce prawnej organizowany przez Turcza Kancelaria Radców Prawnych (dalej: Regulamin)  
 1. Organizator Konkursu
  Organizatorem konkursu na najlepszy artykuł o tematyce prawnej (dalej: Konkurs) jest Turcza Kancelaria Radców Prawnych, z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań), posiadająca numer REGON: 120119490 oraz NIP: 9451892838 (dalej: Organizator).  
 1. Uczestnicy Konkursu
 
 1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów wszystkich lat prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej: Uczestnicy).
 
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które na podstawie jakiegokolwiek tytułu świadczą pracę na rzecz Organizatora.
  III. Zasady Konkursu
 1. Przedmiotem Konkursu jest napisanie artykułu o dowolnej tematyce prawno-biznesowej, skierowanego do kręgu odbiorców, w skład którego wchodzą pomioty będące obecnymi bądź potencjalnymi klientami Organizatora (dalej: Artykuł).
 
 1. Nabór Artykułów prowadzony jest do dnia 17 grudnia 2018 r. Prace konkursowe należy przesyłać na adres e-mail Organizatora: kancelaria@gmail.com. Zawartość maila winna zawierać dane osobowe Uczestnika, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, uczelnia oraz rok studiów.
 
 1. Artykuł powinien być sporządzony i przesłany Organizatorowi jako załącznik do maila wskazanego w pkt. 2 powyżej, w formacie WORD i zawierać od 1600 do 5500 znaków.
 
 1. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jeden Artykuł.
 
 1. Przesłanie Artykułu na wskazany powyżej adres e-mail Organizatora oznacza, że Uczestnik:
 
 1. zna i akceptuje postanowienia Regulaminu,
 2. oświadcza, że posiada wyłączne i nieograniczone w czasie autorskie prawa majątkowe do Artykułu i przenosi je w całości na Organizatora, w zakresie o którym mowa w ust. VI Regulaminu,
 3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych Organizatorowi w wiadomości e-mail, do celów niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w tym (w przypadku, gdy zostanie laureatem Konkursu) wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, roku studiów i nazwy uczelni pod Artykułem, umieszczonym na blogu prowadzonym przez Organizatora.
 4. Kryteria oceny Artykułów
 1. Na ostateczną ocenę Artykułów będą miały wpływ:
  1. interesujący dobór tematu,
  2. zawartość merytoryczna i sposób przedstawienia zagadnienia,
  3. poprawność merytoryczna i językowa,
  4. trafny dobór słownictwa.
 
 1. Komisja oceniająca składać się będzie z trzech radców prawnych – po jednym z każdego departamentu Organizatora (dalej: Komisja).
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników
 3. Spośród nadesłanych Artykułów Komisja wyłoni dwóch zwycięzców i przyzna im następujące nagrody:
  1. I miejsce – publikacja „Metodyka sporządzania umów gospodarczych” (A. Cempura, A. Kasolik),
  2. II miejsce – publikacja „Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo” (M. Manowska).
 
 1. Zwycięskie Artykuły, po ewentualnej korekcie dokonanej przez radcę prawnego wchodzącego w skład Komisji zostaną także opublikowane na blogu prowadzonym przez Organizatora, w domenie www.biznesprawnik.pl.
 
 1. Zwycięskie Artykuły, opublikowane na blogu Organizatora sygnowane będą imieniem i nazwiskiem, informacją o roku studiów oraz uczelni Uczestnika oraz imieniem i nazwiskiem radcy prawnego, który dokonał korekty i weryfikacji poprawności merytorycznej Artykułu.
 
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 18.12.2018, poprzez skierowanie wiadomości e-mail do Uczestników – autorów zwycięskich Artykułów, na adresy e-mail wskazane Organizatorowi.
   
 1. Odbiór nagród będzie możliwy w siedzibie i w godzinach pracy Organizatora.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych
 3. Uczestnik oświadcza, że Artykuł nie narusza praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz jest samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
 1. Uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym w Regulaminie na Organizatora.
 
 1. Uczestnik oświadcza, że autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione na Organizatora bez żadnych ograniczeń.
 
 1. Organizator, z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do Artykułu będzie mógł korzystać z niego w całości lub w części na następujących polach eksploatacji:
 
 1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
 2. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu, systemu lub standardu,
 3. użyczenie, najem lub dzierżawa,
 4. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 5. wprowadzanie do pamięci komputera,
 6. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
 7. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe.
 8. opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji utworu,
 9. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji Utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
 
 1. Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań Artykułu, o których mowa w pkt. 4 powyżej w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym ustępie.
 
 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania Artykułu, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Organizatora na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
 
 1. Uczestnik oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu autorskich praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu praw do Artykułu.
    VII. Przetwarzanie danych osobowych   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:  
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Turcza Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu (60-311), ul. Grunwaldzka 52, NIP: 945-189-28-38.
 
 1. Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych jest p. Marek Turcza, tel. +48 61 666 37 60, e-mail: kancelaria@turcza.com.pl.
 
 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do celów niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.
 
 1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą do czasu rozstrzygnięcia Konkursu, tj. do dnia 18.12.2018, a dane zwycięzców – do czasu odwołania zgody.
 
 1. Organizator nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 
 1. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają profilowaniu.
 
 1. Uczestnik na prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.