DOŚWIADCZENIE

 

Nasza Kancelaria na przestrzeni lat swojej działalności zajmowała się wieloma trudnymi zagadnieniami i sprawami z zakresu obsługiwanych przedsiębiorstw. W związku ze znaczącą pozycją rynkową naszych klientów sprawy te często przynajmniej w części miały charakter precedensowy. W tabeli (po lewej stronie) ujęliśmy kluczowe obszary naszych specjalizacji.

 


WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROWADZONYCH PRZEZ NAS SPRAW UZYSKAJĄ PAŃSTWO PO WYBRANIU KATEGORII (TABELA PO LEWEJ STRONIE).


 

 

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Kancelaria stale współpracuje z licznymi inwestorami w zakresie obrotu nieruchomościami. Posiadamy w tym obszarze bogate doświadczenie poparte dziesiątkami skutecznie przeprowadzonych transakcji na rynku zarówno nieruchomości inwestycyjnych, jak i rolnych. Prowadziliśmy transakcje sprzedaży takich aktywów jak: elewatory, pałace, dworki, kamienice, grunty rolne i budowlane.

 

Na stałe współpracujemy też i doradzamy przy procesach prawnych w zakresie przygotowania nieruchomości pod inwestycje lub uporządkowania stanu prawnego. Nabywaliśmy nieruchomości od syndyków oraz w egzekucjach i przetargach.

Prowadziliśmy również postępowania dotyczące: zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności oraz podziału albo scalania gruntów. Zespół kancelarii wykonywał również wielokrotnie audyty i sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa prawna znaczących na rynku podmiotów zajmujących się obrotem nieruchomościami

► Setki przeprowadzonych transakcji nieruchomościowych

► Wypracowane mechanizmy ustalania stanu prawnego nieruchomości

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA

 

Kancelaria Turcza w ramach stałej obsługi prawnej prowadzi procesy deweloperskie w zakresie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. W szczególności Kancelaria reprezentuje Klientów w toku postępowań administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji deweloperskich (w tym decyzji i pozwoleń) i w postępowaniach sądowo-administracyjnych (w tym odwoławczych). Jednocześnie Kancelaria świadczy też pomoc w obszarze: przygotowania całości dokumentacji prawnej dotyczącej inwestycji, umów budowlanych i wykonawczych oraz sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa prawna firm deweloperskich

► Bogate doświadczenie w postępowaniach sądowo-administracyjnych

► Liczne zrealizowane inwestycje deweloperskie

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

BRANŻA IT

 

Kancelaria aktywnie świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów z branży dystrybucji usług i wsparcia IT. Dzięki wieloletniej współpracy z podmiotami z branży, rozbudowaliśmy wachlarz specyficznych klauzul i postanowień dotyczących obsługi IT i najczęściej spotykanych problemów prawnych w tym obszarze. Koordynowaliśmy aspekty prawne, w tym zawarcie umów, dotyczących projektów wdrożenia rozwiązań IT oraz nowoczesnych technologii w zakładach produkcyjnych i obiektach handlowych. Posiadamy też doświadczenie w sporach sądowych dotyczących wdrożonych rozwiązań IT oraz realizacji roszczeń w zakresie nieefektywnych wdrożeń systemów IT, zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej.

 

NASZE ATUTY:

► Znajomość rozwiązań prawnych dla projektów IT i innowacyjnych technologii

► Doświadczenie w sporach dotyczących wadliwości wdrożonych rozwiązań z obszaru IT

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

RYNEK KAPITAŁOWY

 

Członkowie zespołu Kancelarii posiadają duże doświadczenie w obsłudze podmiotu notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dlatego też dysponujemy wiedzą zarówno w zakresie organizacji i przeprowadzania zgromadzeń akcjonariuszy, przygotowywania raportów i komunikatów giełdowych, jak i w zakresie relacji inwestorskich, obowiązków informacyjnych, sprawozdawczości do Komisji Nadzoru Finansowego i innych organów państwowych. Prowadziliśmy z sukcesem: proces emisji akcji notowanych na rynku regulowanym, połączenia spółek ze spółką notowaną na GPW, transakcje opcji na akcje, oraz wszelkie inne czynności związane z bieżącą komunikacją spółki giełdowej z rynkiem.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa podmiotu notowanego na GPW

► Doświadczenie w komunikacji z rynkiem i regulatorem

► Uczestnictwo w organach podmiotów z rynku kapitałowego

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

PRAWO SPÓŁEK

 

Zespół Kancelarii dysponuje bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi spółek prawa handlowego. W szczególności w zakresie zarówno przygotowywania i zmiany umów i statutów, ale również w obsłudze procesów łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek. W powyższym zakresie między innymi przygotowywaliśmy zgromadzenia wspólników, uczestniczyliśmy w posiedzeniach organów, oraz reprezentowaliśmy podmioty przy rejestracji, a także w sporach dotyczących ważności uchwał organów.

Kancelaria na bieżąco doradza zarządom kilkudziesięciu spółek prawa handlowego w zakresie spraw korporacyjnych, podejmowanych uchwał, tworzonych regulaminów wewnętrznych i organizacyjnych.

Prowadzimy również sprawozdawczość spółek zarówno przed Krajowym Rejestrem Sądowym, jak i innymi organami nadzoru.

 

NASZE ATUTY:

► Przekształcenia spółek prawa handlowego we wszystkich konfiguracjach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych

► Stała obsługa korporacyjna ponad 130 Spółek

► Łączenie i podział Spółek

► Doświadczenie w relacjach z KRS

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

 

Kancelaria dysponuje zapleczem wiedzy i umiejętności praktycznych w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych. Zespół Kancelarii współuczestniczył w przeprowadzeniu pierwszego w Polsce postępowania naprawczego spółki notowanej na GPW. Prowadziliśmy również odrębne postępowania upadłościowe i likwidacyjne. Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszania wierzytelności, a także udziału w radach wierzycieli. W takich postępowaniach aktywnie reprezentowaliśmy podmioty zarówno po stronie wierzycieli jak i dłużników, stąd również nasze doświadczenie w restrukturyzacji zobowiązań i oddłużaniu przedsiębiorstw.

 

OUR STRENGHTS:

► Kilku członków Zespołu Kancelarii posiada uprawnienia syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego.

► Współtworzenie ram prawnych pierwszego w Polsce postępowania naprawczego spółki notowanej na GPW, zakończonego zawarciem układu z wierzycielami

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

BRANŻA SPOŻYWCZA

 

Kancelaria od wielu lat stale świadczy pomoc prawną podmiotom produkcyjnym z branży spożywczej. Z uwagi na powyższe, prawnicy z Zespołu Kancelarii, posiadają rozległą wiedzę w zakresie przepisów regulujących zarówno produkcję, jak i obrót produktami spożywczymi, w tym w szczególności w zakresie produkcji mięsa i wędlin. Kancelaria uczestniczyła też w sporach dotyczących jakości produktów spożywczych, oraz ochrony praw patentowych do tych produktów i receptur na takie produkty.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa prawna dużych firm z branży spożywczej

► Doświadczenie w zakresie przepisów regulujących produkcję artykułów spożywczych

► Bogate doświadczenie w procesach dotyczących roszczeń związanych z jakością produktów i reklamacjami

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

 

HORECA

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla podmiotów z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Specyfika branży wymusza znajomość szeregu regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania takich obiektów, w tym w szczególności w zakresie zasad związanych ze zbiorowym żywieniem i ochroną sanitarną oraz prawami gości hotelowych i roszczeniami związanymi z pobytem gościa w obiekcie. Kancelaria ponadto uczestniczy w opracowaniu umów i porozumień dotyczących organizacji imprez i eventów w obiektach hotelowych, w tym w zakresie prawnych aspektów organizacji imprez masowych. Nie bez znaczenia w zakresie tej branży, pozostają również zagadnienia związane z ochroną praw autorskich twórców utworów emitowanych w obiektach restauracyjnych i hotelowych, które to zagadnienia były wielokrotnie rozpoznawane i regulowane na potrzeby naszych Klientów.

 

NASZE ATUTY:

Stała obsługa podmiotów z branży hotelarskiej i gastronomicznej

Stała obsługa prawna dużych firm zajmujących się zaopatrzeniem hoteli i restauracji

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Kancelaria prowadziła szereg procesów inwestycyjnych o istotnym wpływie na środowisko naturalne, w tym w szczególności postępowania dotyczące lokalizacji obiektów hodowli i tuczu zwierząt, a także obiektów produkcyjnych i magazynowych oraz obiektów biogazowni. W zakresie realizacji aspektów prawnych inwestycji, Kancelaria realizowała również czynności przy uzyskiwaniu zgód i pozwoleń na budowę obiektów handlowych wielkopowierzchniowych, w tym parków i galerii handlowych. Prawnicy Kancelarii uczestniczyli też w postępowaniach administracyjnych (wszystkich instancji) dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także budowy siłowni wiatrowych, solarnych i masztów telekomunikacyjnych, w tym poprzez uzyskiwanie decyzji i pozwoleń środowiskowych, w tym pozwoleń zintegrowanych.

 

NASZE ATUTY:

► Doświadczenie w budowie ferm, zakładów produkcyjnych, biogazowni

► Liczne postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne o podłożu środowiskowym

► Uzyskane pozwolenia środowiskowe i pozwolenia zintegrowane

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI ROLNEJ

 

Poszczególni prawnicy z zespołu Kancelarii są od lat związani z branżą rolniczą. Świadczyliśmy usługi na rzecz Klientów z branży rolnej z sektora produkcyjnego oraz handlowego. Stąd nasza wiedza z zakresu często niszowych zagadnień prawnych dotyczących upraw rolnych, pasz, żywienia zwierząt, procedur hodowli, uboju i rozbioru, w tym również w obszarach oboju rytualnego. Dlatego też gotowi jesteśmy nieść profesjonalną pomoc w zakresie obsługi inwestycji rolniczych, jak i produkcji zwierzęcej, restrukturyzacji działalności, uzyskiwania dotacji oraz reprezentacji przed ARiMR. W naszej praktyce leży również wsparcie prawne w kontaktach z organami weterynarii, Państwowej Inspekcji Pracy, inspekcjami handlowymi.

Obsługujemy w sposób ciągły kilka podmiotów z branży rolnej, w tym zarówno producentów płodów rolnych, jak i hodowców. Zakładaliśmy również i nadzorujemy prawne działanie Grup Producentów Rolnych, w tym w zakresie obowiązków sprawozdawczych do właściwych organów i instytucji.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa prawna kilku ubojni, w tym jednej z największych w Polsce

► Założenie i obsługa jednej z pierwszych w Polsce Grup Producentów Rolnych

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

BRANŻA MOTORYZACYJNA

 

Od wielu lat Kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz jednego z wiodących na rynku wielkopolskim dealerów samochodowych klasy premium. Efektem tej współpracy jest bogate doświadczenie w zakresie wspierania prawnego procesów: sprzedaży, negocjowania umów, ugód oraz sporów dotyczących roszczeń majątkowych klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa prawna lidera rynku sprzedaży aut klasy premium w Polsce

► Dobra znajomość technicznych aspektów motoryzacyjnych

► Dobra znajomość prawnych aspektów ustalania zakresu odpowiedzialności producenta i importera

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

WINDYKACJA

 

Kancelaria przez lata wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, w tym bogate instrumentarium czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na skuteczne poszukiwania i ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich zabezpieczenie w celu dalszej egzekucji. Kancelaria prowadzi liczne sprawy przeciwko członkom zarządu dłużnych spółek, a także skargi pauliańskie przeciwko osobom na rzecz których dłużnicy wyzbyli się majątku.

 

NASZE ATUTY:

► Wieloletnie doświadczenie w trudnych procesach windykacyjnych

► Liczne powództwa przeciwko członkom zarządu oraz skargi pauliańskie

► Stała współpraca ze skutecznymi komornikami

► Wypracowane metody poszukiwania i ustalania majątku dłużników

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

TRANSPORT, LOGISTYKA I PALIWA

 

Kancelaria Turcza świadczy stałą pomoc prawną dla kilku firm z branży transportowej, a także paliwowej. Kancelaria reprezentowała klientów w licznych sporach dotyczących szkód w transporcie, w tym błędów logistycznych oraz szkód komunikacyjnych. Prawnicy Kancelarii świadcząc pomoc prawną dla branży paliwowej reprezentowali Klientów w toku postępowań zarówno przez Urzędem Regulacji Energetyki, jak i Urzędami Celnymi. Dysponujemy wiedzą w zakresie regulacji dotyczących obrotu i dystrybucji paliw płynnych, sprzedaży na stacjach paliw oraz bezpieczeństwa w transporcie i logistyce paliw. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż uzyskiwaliśmy decyzje środowiskowe, a także pozwolenia niezbędne dla budowy i eksploatacji stacji paliw oraz baz składowania paliw.

 

NASZE ATUTY:

► Doświadczenie w obsłudze firm transportowych i roszczeń w transporcie

► Dobra znajomość przepisów regulujących obrót paliwami i innych regulacji prawnych dotyczących rynku paliw

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

BRANŻA TECHNOLOGICZNA

 

Kancelaria prowadzi obsługę prawną wyspecjalizowanych firm technologiczno-produkcyjnych. W ramach rozwiązań prawnych dla tej branży, opracowywaliśmy umowy produkcyjne i handlowe dotyczące wykonania specjalistycznych maszyn i urządzeń, dokumentację zabezpieczeń, gwarancyjną oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami, w tym w zakresie prawnych aspektów instrukcji obsługi urządzeń. Przygotowywaliśmy również dokumentację dotycząca uzyskania znaków towarowych oraz zabezpieczenia praw twórcy patentu.

 

NASZE ATUTY:

► Znajomość branży technologicznej i specyfiki aspektów prawnych dotyczących produkcji skomplikowanych urządzeń technicznych

► Sprawdzona w praktyce znajomość procedur związanych z uzyskiwaniem ochrony praw autorskich twórcy, oraz rozporządzania takimi prawami

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

ODSZKODOWANIA

 

Zespół Kancelarii z powodzeniem prowadził sprawy odszkodowawcze, zarówno na gruncie zdarzeń o charakterze gospodarczym jak i dot. szkód na osobie lub mieniu – w szczególności komunikacyjnych. Oferujemy pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty. Nasza obsługa obejmuje zarówno pomoc prawną dla poszkodowanego w wypadku, ale również dla jego rodziny w sytuacji kalectwa lub śmierci poszkodowanego. Powyższe dotyczy w szczególności zdarzeń komunikacyjnych, ale również wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej jak i innych zdarzeń losowych.

 

NASZE ATUTY:

► Sprawdzona w praktyce orzeczniczej znajomość zakresu praw i roszczeń podmiotów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

► Skutecznie odzyskane odszkodowania w kwotach setek tysięcy złotych

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

PRAWO PRACY

 

W ramach stałej obsługi przedsiębiorców Kancelaria zdobyła znaczny zasób doświadczenia w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy. W szczególności prowadziliśmy spory odszkodowawcze, o przywrócenie do pracy, a także o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu relacji zatrudnienia na podstawie umów o pracę przy jednoczesnym powołaniu do składu organów spółek kapitałowych. Szczególnie w tym ostatnim obszarze, wielokrotnie doradzaliśmy managerom jak i spółkom, negocjowaliśmy dlań umowy, także w obszarach zakazu konkurencji i ochrony poufności danych. Wielokrotnie opracowywaliśmy regulaminy pracy, wynagradzania oraz funduszy socjalnych, z uwzględnieniem aspektów optymalizacji kosztów zatrudnienia.

Ponadto, zespół Kancelarii posiada również doświadczenie w postępowaniach z zakresu uzyskiwania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń wypadkowych, w postępowaniach emerytalno – rentowych, w tym w przedmiocie waloryzacji takich świadczeń.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa spraw pracowniczych i kadrowych w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach z różnych gałęzi gospodarki

► Kancelaria posiada wyspecjalizowane komórki profesjonalnie zajmujące się sprawami z zakresu prawa pracy

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

M&A / TRANSAKCJE

 

Kancelaria samodzielnie przygotowywała, a także wielokrotnie uczestniczyła w procesach M&A oraz w transakcjach dotyczących obrotu udziałami/akcjami lub innymi prawami wspólników spółek prawa handlowego. W ramach takich transakcji, prawnicy Kancelarii oprócz przeprowadzenia Due Diligence, prowadzili również negocjacje, opracowywali dokumenty transakcyjne, dokumenty zabezpieczenia oraz ustalali i korygowali stan prawny aktywów (w tym na drodze sądowej).

 

NASZE ATUTY:

► Doświadczenie transakcyjne w szerokim spektrum branż

► Doświadczenie w transakcjach z obcokrajowcami

► Wypracowany schemat działania i etapowania transakcji

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

 

Świadczymy na rzecz naszych Klientów doradztwo prawne w ramach postępowań z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w szczególności w zakresie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw małżonków na wypadek niewypłacalności jednego z małżonków. W zakresie naszej praktyki są też sprawy z zakresu opieki i kurateli, jak i sprawy rozwodowe oraz alimentacyjne.

Dodać również należy, iż Zespół Kancelarii prowadził także sprawy z zakresu prawa spadkowego. W tym w szczególności w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, a także sprawy o zachowek, jak i ważności testamentu.

 

NASZE ATUTY:

► Liczne przeprowadzone rozwody z i bez orzekania o winie

► Doświadczenie w zakresie regulowania kontaktów z dziećmi

► Skuteczne ustalanie kręgu spadkobierców i poszukiwanie spadkobierców

 

NASZE SPRAWY:

[colio id=".."]

<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('.tab-link').click(function(e){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->e.preventDefault();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(this).tab('show');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>