NASZA OFERTA

ZAKRES USŁUG PRAWNYCH

Zespół adwokatów i radców prawnych pracujących w Kancelarii TURCZA świadczy na rzecz wymagających klientów biznesowych usługi nieprzerwanie od 2007 roku. Szerokie kompetencje naszych prawników pozwalają zapewniać kompleksową obsługę prawną oraz gwarantować wysoką jakość udzielanego wsparcia.

Telefon

+48 61 666 37 60

DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W TYM MOŻEMY POMÓC

[ctshowcase id="129367" title="test"]

PRAWO PRACY

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

RESTRUKTURYZACJA

Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dza­jąc prze­pi­sy Pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go miał na ce­lu ochro­nę przed­się­bior­ców przed upa­dło­ścią po­przez umoż­li­wie­nie im za­war­cia ukła­du z wie­rzy­cie­la­mi. Restrukturyzacja to szansa na wyjście z finansowych problemów poprzez naprawę przedsiębiorstwa i jego oddłużenie bez konieczności ogłaszania upadłości. Główną zaletą restrukturyzacji jest pierwszeństwo postępowania przed postępowaniem upadłościowym, zachowanie płynności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz szybkość postępowania.

PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ NAPRAWCZYCH

Prowadzone jest w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Postępowanie to może prowadzić także przedsiębiorca, w stosunku do którego sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości. Jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy na bieżąco regulują swoje zobowiązania, ale ich sytuacja ekonomiczna jest na tyle trudna, że w niedługim czasie staną się niewypłacalni.

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Wybór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego zależy od konkretnego przypadku i wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa. Dopasowanie odpowiedniego postępowania zależy od tego skutki jaki przedsiębiorca chce osiągnąć. Wiąże się m.in. z prowadzeniem negocjacji z wierzycielami, a także odpowiednim sformułowaniem wniosków i zwarcia układu przedsądowego. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Najbardziej odformalizowane postępowanie, przewiduje samodzielne zbieranie przez dłużnika głosów wierzycieli. Daje większą swobodę ale mniejszą ochronę dłużnika – zawieszenie egzekucji w tym trybie nie jest dopuszczalne.

POSTĘPOWANIE SANACYJNE

Umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Daje największą ochronę przed niekontrolowanymi egzekucjami, pozwala na wypowiedzenie.

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Postępowanie układowe przeznaczone jest dla tych przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności albo stali się już niewypłacalni. Wniosek o otwarcie postępowania układowego składa dłużnik, gdy ponad 15% jego wierzytelności jest spornych. Sąd powołuje nadzorcę sądowego (sporządza min. plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności).

PRZYŚPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Do zawarcia układu dochodzi na zwoływanym przez sędziego – komisarza zgromadzeniu wierzycieli. Zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez zawieszenie egzekucji wierzytelności objętych układem oraz możliwe zawieszenie egzekucji wierzytelności nie objętych układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zawarcie układu. Tego postępowania nie można prowadzić, jeśli dłużnik posiada ponad 15% wierzytelności spornych.

UKŁAD CZĘŚCIOWY

Może zostać przyjęty i zatwierdzony wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przyspieszonym postępowaniu układowym. Wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym odbywa się w oparciu o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria dotyczące stosunków prawnych wiążących wierzycieli z dłużnikiem, z których wynikają zobowiązania objęte propozycjami układowymi.

Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia to nic innego, jak zmiana warunków spłaty podsiadanego kredytu. Zadłużenie restrukturyzuje się po to, by dostosować warunki spłaty zadłużenia do aktualnej sytuacji materialnej dłużnika.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO WSZCZĘCIU EGZEKUCJI

Stosując legalne rozwiązania prawne, umożliwiamy dalsze prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów przy pełnym zabezpieczeniu Państwa strony. Nasze doświadczenie pomoże zastosować rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa, które rozwiążą problemy prowadzenia działalności gospodarczej i zachowania płynności finansowej.

RESTRUKTURYZACJA FIRMY

To proces celem którego jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku. Jest narzędziem, które umiejętnie wykorzystane uchroni przedsiębiorstwo przed całkowitym i ostatecznym upadkiem albo dostosuje firmę do zmiennych rynkowych realiów.

dowiedz się więcej o restrukturyzacji i upadłościach w praktyce

publikacje i opracowania

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Jedną z form walki przedsiębiorstwa z kryzysem finansowym jest próba namówienia wierzycieli do zawarcia porozumienia i przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Celem takiego postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Kto, kiedy i gdzie powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Kto, kiedy i gdzie powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Widmo upadłości jest czarnym scenariuszem, którego dłużnicy, przede wszystkim przedsiębiorcy, pragnęliby uniknąć. Wiadomym jest, że upadłość może prowadzić do wieloletnich perturbacji życiowych, a rozpoczęcie nowej działalności przez z bagażem niewypłacalności może być trudne.

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska, to znana od czasów starożytnych (skąd wywodzi się ta tajemnicza nazwa), metoda na skuteczne dochodzenie roszczeń od nieuczciwych dłużników, którzy zbywają swój majątek za bezcen czy darmo, uniemożliwiając zaspokojenie wierzycieli.

Powództwa przeciwegzekucyjne a skarga na czynności komornika

Powództwa przeciwegzekucyjne a skarga na czynności komornika

Postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane. Komornik zasadniczo nie analizuje wniosku egzekucyjnego pod kątem merytorycznym. Niejednokrotnie okazuje się, że postępowanie komornicze, przynajmniej w jakimś zakresie, nie jest zasadne.

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

UPADŁOŚCI

Procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika. Upadłość oznacza przejęcie całości zarządu nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Celem postępowania jest sprzedaż całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków w ten sposób uzyskanych na zaspokojenie wierzycieli.

PRZYGOTOWANIE DO UPADŁOŚCI

Decyzja o skierowaniu do sądu gospodarczego wniosku o upadłość jest niezwykle istotna co do jej skutków. Utrata płynności finansowej nakłada na kierowników jednostki gospodarczej obowiązek ogłoszenia upadłości w określonym czasie. Ochrona wierzycieli i odpowiednie środki finansowe na rachunku dłużnika są podstawą ogłoszenia przez sąd upadłości.

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Ogłoszenie upadłości wiąże się z wieloma obowiązkami dla dłużnika. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Datą upadłości jest data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Od tego momentu spółka działa w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w upadłości”

POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE LIKWIDACYJNE

Przedsiębiorca może rozpocząć działalność pod inną firmą jeszcze w trakcie procedury. Wierzycielom również bardziej niż na zawarciu układu zależy na odzyskaniu nawet niewielkiej kwoty należności. Główną zaletą upadłości likwidacyjnej jest to, że firmy, gdy rozpoczynają nową działalność, zachowują dochody w całości dla siebie.

OCHRONA MAJĄTKU UPADŁEGO

Ogłoszenie upadłości wpływa także na skuteczność dokonanych przez upadłego czynności prawnych w okresie przed ogłoszeniem upadłości. Istotne znaczenie praktyczne ma domniemanie prawne, według którego wszystko to, co znajduje się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należy do niego.

OCHRONA RODZINY DŁUŻNIKA

Często upadłość jednego małżonka wpływa na drugiego. Współmałżonkowi przysługuje jednak środek obrony swego interesu. Może on dochodzić należności z tytułu udziału w majątku wspólnym w ramach postępowania upadłościowego.

UPADŁOŚCI ZAGRANICZNE

Reprezentowanie polskich przedsiębiorców w postępowaniach zagranicznych na terenie krajów europejskich i pozaeuropejskich.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Wprowadzona ostatnio ustawa o upadłości konsumenckiej znacząco zmieniła pozycję dłużnika-konsumenta. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej a posiadające długi otrzymały szansę ich znacznego zredukowania, a nawet całkowitego umorzenia. Upadłość konsumencka jest to rozwiązanie prawne, które w założeniu ma oferować osobom fizycznym, a od niedawna również jednoosobowym działalnością gospodarczym możliwość wyjścia z zadłużenia poprzez jego redukcję lub umorzenie w całości.

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ochrona dłużników I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Przedawnienie oznacza możliwość powołania się prawo do uchylenia się od zapłaty roszczeń na skutek upływu określonego czasu. Na przedawnienie można powołać się w bezpośrednich relacjach z wierzycielem albo przed sądem czy innym organem, co prowadzi do wygrania postępowania.

Istnieje szereg sposobów na szybkie i nieskomplikowane zmniejszenie zadłużenia. Nie trzeba wcale wszczynać zawiłych postępowań oddłużeniowych, czy planować i wdrażać długofalowych restrukturyzacji. Są przypadki, w których wystarczy złożyć wniosek i odpowiednio go umotywować, by saldo długów spadło. Oto niektóre z nich.

UMORZENIE SKŁADEK ZUS

Jeśli masz zadłużenie w ZUS, którego nie możesz spłacić albo jesteś w trudnej sytuacji finansowej oraz rodzinnej, możesz starać się o umorzenie wszystkich składek ZUS. W określonym zakresie, dotyczy to również zatrudnionych pracowników.
ZUS może domagać się zapłaty składek maksymalnie za pięć lat wstecz.

umorzeniE zaległości podatkowych

Urząd skarbowy może anulować Twoje zadłużenie podatkowe w przypadku uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Umorzenie dotyczy również odsetek za zwłokę.
Zobowiązania podatkowe przedawniają się po 5 latach.

umorzenie należności sądowych, grzywien, mandatów ORAZ kar administracyjnych

Zadłużenie może wynikać nie tylko ze stosunków gospodarczych, czy cywilnych, ale może być też efektem różnego rodzaju postępowań przed organami państwa. Postępowania mogą dotyczyć danej osoby jako przedsiębiorcy, ale także jako osoby fizycznej. Sąd czy organ publiczny może nałożyć określoną karę, grzywnę, czy też zasądzi obowiązek zapłaty wysokich kosztów. Wszystkie te należności można starać się zlikwidować, o ile kondycja finansowa obiektywnie wykaże usprawiedliwioną, całkowitą niemożność ich spłaty.

negocjacje z wierzycielami

Nasze doświadczenie w prowadzeniu wielu podmiotów gospodarczych pokazuje, że wielu wierzycieli skłonnych jest zastosować różnego rodzaju ulgi w stosunku do dłużników. Trzeba pamiętać, że racjonalny wierzyciel, woli czekać na poprawę kondycji dłużnika i anulować mu część zadłużenia, zamiast w krótkim czasie agresywną windykacją doprowadzić do jego bankructwa i uzyskać niewiele.

negocjacje z komornikiem

Komornik to nie tylko urzędnik państwowy, ale też przedsiębiorca, który zarabia na siebie. Z komornikiem również można i warto rozmawiać o sposobie spłaty zadłużenia, tak by egzekucja była jak najmniej uciążliwa.

umorzenie kredytu

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwym, by bank umorzył kredyt, ale w praktyce tak się zdarza, a ściślej zdarza się, że bank umarza część kredytu, a to już może być bardzo wiele. Co prawda umorzenie takie zależy wyłącznie od dobrej woli banku, to jednak warto o to wnioskować, gdy sytuacja finansowa jest poważna. Bank, jak każdy wierzyciel, będzie wolał odzyskać cokolwiek niż nic.

wakacje kredytowe, kredyt konsolidacyjny

Powyższe zabiegi, które albo wynikają z umowy albo z dobrej woli banku, jedynie odwlekają w czasie konieczność zapłaty świadczenia, ale w sytuacji problemów majątkowych czas to pieniądz, dosłownie.

umorzenie czynszu, mediów, gazu, prądu, opłat eksploatacyjnych

Opłaty związane z życiem codziennym, jak każde inne mogą sumarycznie mocno nadszarpnąć budżet. Osoby zadłużone boją się ich w szczególny sposób, bo się nie kończą i zawsze, regularnie wracają. Ale trzeba znów pamiętać, że po drugiej stronie znajduje się przedsiębiorca, który działa dla zarobku i z pewnością może umorzyć część zadłużenia, jeśli w perspektywie będzie mógł oczekiwać utrzymania klienta i zyski w późniejszym czasie.

ROZŁOŻENIE NA RATY I UMORZENIE ODSETEK

Umorzenie długów nie musi polegać na anulowaniu świadczenia głównego. Można też starać się znieść odsetki, które mają tę niewygodną cechę, że mają pierwszeństwo w spłacaniu przed świadczeniem głównym, a codziennie przy tym rosną. Rozłożenie na raty to pół środek, ale jednak pewna metoda, bo zmniejsza bieżące saldo zadłużenia. Wszystkie wyżej wyliczone sposoby umorzenia długu, można zastosować do rozłożenia na raty i umorzenie odsetek.

klauzula rebuS sic stantibus

Jeżeli z powodu nieprzewidywalnej, nadzwyczajnej zmiany, spełnienie świadczenia miałoby wiązać się z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby rażącą stratą, sąd może rozwiązać umowę, czy ją zmienić, np. zmniejszając wysokość należnego świadczenia, a co za tym idzie długu.

OCHRONA PRZED WZROSTEM I SPADKIEM WARTOŚCI PIENIĄDZA

W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego.

WYGAŚNIĘCIE UMOWY Z POWODU NIEMOŻNOŚCI ŚWIADCZENIA

Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Trzeba pamiętać, że po ten instrument prawny można sięgnąć, gdy sytuacja stała się już beznadziejna, ale daje szansę na łatwiejszy powrót do normalności.

UCHYLENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO CZY RENTOWEGO

Ten niekonwencjonalny sposób na pozbycie się długów, bywa bardzo niedoceniany. Niemniej pogorszenie sytuacji majątkowej pozwala uwolnić się choć w części z obowiązku alimentacyjnego, czy rentowego.

SKARGA PAULIAŃSKA

Przedsiębiorca bywa z reguły zarazem wierzycielem, jak i dłużnikiem. Jeśli długów jest wiele, nie pomoże na pewno fakt, że posiadane wierzytelności nie są ściągalne. Bywa, że ta nieściągalność wynika z nieuczciwego działania dłużnika, który transferuje swój majątek na osobę trzecią. W takiej sytuacji na ratunkiem jest skarga pauliańska, która ubezskutecznia nielegalną „ucieczkę” pieniędzy.

CYWILNE ROSZCZENIA MAJĄTKOWE

Wszelkie roszczenia cywilnoprawne przedawniają się co do zasady w ciągu 6 lat.

ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Roszczenia związane z działalnością gospodarczą przedawniają się co do zasady po upływie 3 lat.

ROSZCZENIA W ZWIĄZKU Z PRZESTĘPSTWEM

Jeżeli roszczenie wynika z przestępstwa, przedawnia się po upływie 20 lat.

ROSZCZENIA PRACOWNICZE

Roszczenia wynikające ze stosunku pracy przedawniają się po 3 latach.

ROSZCZENIE Z TYTUŁU SPRZEDAŻY I ZLECENIA

Przedawnienie roszczeń z tytuły sprzedaży czy zlecenia następuje po 2 latach.

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

WINDYKACJA

Kancelaria przez lata wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, w tym bogate instrumentarium czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na skuteczne poszukiwania i ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich zabezpieczenie w celu dalszej egzekucji. Kancelaria prowadzi liczne sprawy przeciwko członkom zarządu dłużnych spółek, a także skargi pauliańskie przeciwko osobom na rzecz których dłużnicy wyzbyli się majątku.

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRAWO PRACY – ZATRUDNIENIE W CZASIE KRYZYSU

Kancelaria TURCZA w sposób kompleksowy zajmuje się szeroko pojętą tematyką prawa pracy w przedsiębiorstwach. W świetle zaistniałych okoliczności, służymy wsparciem w zakresie obszarów takich jak:

Zasiłek opiekuńczy

Rodzice opiekujący się dziećmi mogą skorzystać z dłuższego dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wyjaśnimy, na jaki czas przysługuje Ci zasiłek i w jaki sposób możesz się o niego ubiegać.

Zasiłek chorobowy dla osób zobowiązanych do kwarantanny

Niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Osobie, która nie może wykonywać pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, przysługuje więc zasiłek chorobowy.

Obniżenie wynagrodzeń

Przedsiębiorcy, którzy w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotują spadek obrotów gospodarczych, są uprawnieni do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy dla zatrudnionych. Pracownicy objęci przestojem ekonomicznym – mają za ten czas otrzymać wynagrodzenie obniżone wynagrodzenie Ponadto możesz wnioskować o dofinansowywane ze środków FGŚP.

Obniżenie wymiaru czasu pracy w razie spadku obrotów

Przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych spowodowany COVID-19 ma możliwość ograniczenia czasu pracy o 20%. Możesz także wnioskować o dofinansowywane ze środków FGŚP.

Dofinansowanie wynagrodzeń w okresie przestoju

Przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Warunki i tryb wykonywania pracy w trakcie przestoju ekonomicznego

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wyjaśnimy jak przygotować właściwe porozumienie.

Ograniczenie okresu odpoczynku dobowego oraz tygodniowego

Jako przedsiębiorca u którego nastąpiła spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, możesz ograniczyć minimalny okres nieprzerwanego odpoczynku pracownika – dobowy i tygodniowy.

Równoważny system czasu pracy

Kolejnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy, w którym możliwe jest wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin (bez konieczności spełniania dodatkowych kryteriów związanych z rodzajem pracy czy jej organizacją) w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Świadczenie postojowe dla prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, zleceniodawcę i zamawiającego

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych mogą skorzystać ze wsparcia w formie świadczenia postojowego, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – dodatkowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zanotowały wysoki spadek obrotów

Przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób, którzy odnotują wysoki spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą otrzymać – na podstawie umowy podpisanej ze starostą – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Dofinansowanie dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników

Na pomoc w przypadku wysokich spadków obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 liczyć mogą też przedsiębiorcy – osoby fizyczne niezatrudniające pracowników. Takim osobom starosta może przyznać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które odnotują spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą otrzymać – na podstawie umowy zawartej ze starostą – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, jakie otrzymują pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, ujęte w ewidencji prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będzie wyższe.

Przesunięcie terminów zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK

Podmioty zatrudniające, które zostały objęte ustawą o pracowniczych planach kapitałowych od 1 stycznia 2020 r., mają więcej czasu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK.

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ

Kancelaria TURCZA w sposób kompleksowy zajmuje się szeroko pojętą tematyką prawa pracy w przedsiębiorstwach. W świetle zaistniałych okoliczności, służymy wsparciem w zakresie obszarów takich jak:

bezpieczna praca zdalna

Kancelaria TURCZA przygotowała pakiet regulujący prawnie sytuację zdalnego świadczenia pracy przez pracowników. W skład Pakietu wchodzi:

 1. Opracowanie regulaminu pracy zdalnej.
 2. Przygotowania wytycznych i materiałów dla pracowników dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych w przypadku pracy w trybie Home Office.
 3. Webinarium dla pracowników w sprawie najistotniejszych zagadnień związanych z pracą zdalną.
 4. Konsultacje ze specjalistą – radcą prawnym w pakiecie – + 3h.

ZAPRASZAMY DO kontaktu

TELEKONFERENCJA

UMÓW TERMIN

ZADZWOŃ

+48 61 666 37 60

NAPISZ

kontakt@turcza.com.pl

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  FAX: +48 61 666 37 59
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.